• Posted: 10 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 732 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2566