• Posted: 25 มกราคม 2567
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 232 ครั้ง

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครจำนวน 100 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ มีนาคม 2567 โดยชำระเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เลขที่บัญชี  521-0-877-841

ดาว์นโหลด เอกสารโครงการ

download หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม