• Posted: 06 กุมภาพันธ์ 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 257 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2567